یا کاظم الغیظ

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات