عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#letter 4 u

letter 4 u

letter 4 u
letter 4 u
با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن آشنا شوید
با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن آشنا شوید
Letter4U : I would like to ask you whether you have directly read the Qur’an of the Muslims
Letter4U : I would like to ask you whether you have directly read the Qur’an of the Muslims
letter4u : ISLAM
letter4u : ISLAM