عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#khamenei

khamenei

خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
نفسهای آخر دشمن
نفسهای آخر دشمن
امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده
امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده
لبیک یا خامنه ای
لبیک یا خامنه ای
جمال يار
جمال يار