عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#مولا‌جان

مولا‌جان

بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش