عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#زیارت ناحیه مقدسه

زیارت ناحیه مقدسه

السلام علی الرئوس المشالات
السلام علی الرئوس المشالات
السلام علی الدما السائلات
السلام علی الدما السائلات
السلام علی المرمل بالدما
السلام علی المرمل بالدما
یا اعضا المقطعات
یا اعضا المقطعات
یا دما السابلات
یا دما السابلات
یا شفاه الذّابلات
یا شفاه الذّابلات
السلام علی  شهیدالشهدا
السلام علی شهیدالشهدا
السلام علی غریب الغربا
السلام علی غریب الغربا
السلام علی خامس اصحاب الکسا
السلام علی خامس اصحاب الکسا
السلام علی یا من هتکت حرمته
السلام علی یا من هتکت حرمته
السلام علی شیب الخضیب
السلام علی شیب الخضیب
السلام علی  الراس المرفوع
السلام علی الراس المرفوع
السلام علی الدماء السائلات
السلام علی الدماء السائلات
سلام بر محاسن به خون آغشته
سلام بر محاسن به خون آغشته
اللهم ثبت اقدامنا علی محبه الحسین
اللهم ثبت اقدامنا علی محبه الحسین
یا شهید کربلا
یا شهید کربلا
بک گراند زیارت ناحیه مقدسه(عج)
بک گراند زیارت ناحیه مقدسه(عج)
السلام علی اعضاء مقطعات
السلام علی اعضاء مقطعات