عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رهبري

رهبري

خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
نفسهای آخر دشمن
نفسهای آخر دشمن
جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.
جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.