عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رهبرى

رهبرى

خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
نفسهای آخر دشمن
نفسهای آخر دشمن