عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#دلیل قرآنی

دلیل قرآنی

و ابتغوا الیه الوسیله
و ابتغوا الیه الوسیله