عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ابوالفضل

بر سرِ قومِ محمّد دستِ سقّا لازم است
بر سرِ قومِ محمّد دستِ سقّا لازم است