یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت

خیلی‌گران‌تمام‌شد‌این‌آب‌خواستن
یک‌مشک‌از‌قبیله‌ی‌ما‌یک‌عمو‌گرفت

https://sojud.ir/?p=16447
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات