یکی از جانش گذشت و یکی از آبرویش …

تقدیم به سردار شهید قاسم سلیمانی
و سردار عزیز حاجی زاده

https://sojud.ir/?p=15748
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات