یکی از جانش گذشت و یکی از آبرویش …

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات