یا غریب الغربا

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات