ڪربلا هم در امتداد فاطمیه بود

تمام مصیبت های بشر از زمانے آغاز
گشت که به در خـــانه مادرمان حمله
ڪردند و شـــد ، آنـــچه نباید میشد..
ڪربلا هم در امتداد فاطمیه بود …

https://sojud.ir/?p=15768
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات