چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن
که جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی

https://sojud.ir/?p=16528