چون چاره نیست می روم و میگذارمت

چون چاره نیست میروم و میگذارمت
ای پاره پاره تن بخدا میسپارمت

به سوی شام و کوفه ام چه ظالمانه میبرند
نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند

https://sojud.ir/?p=16468
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات