چادرت را بتکان روزیِ ما را بفرست

چادرت را بتکان روزیِ ما را بفرست
ای که روزیِ دو عالم همه از چادر توست…

https://sojud.ir/?p=16568