چادرت خاکی شد و دنیای حیدر غرق خون

خون تو گِل کرد خاک کوچه مان را فاطمه
چادرت خاکی شد و دنیای حیدر غرق خون
علی اعلمی زاده

دانلود در اندازه اصلی