پوستر ضربت خوردن حضرت امیر : فزت و رب الکعبه

پوستر ضربت خوردن حضرت امیر
فزت و رب الکعبه

https://sojud.ir/?p=14218