پوستر زیارت مخصوص امام رضا

ڪَم ڪَم مسـافران سحـر را خبر ڪنید
با ذڪر یاحسین بہ مشهد سفر ڪنید

داریم اهلِ رحمٺ مخصوصہ مےشویم
آمــادهٔ زیــارت مخصوصہ مے شویم

https://sojud.ir/?p=14492
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات