پوستر :در بقیع مهدی (عج)حرم می سازد…

پوستر :در بقیع مهدی (عج)حرم می سازد…

https://sojud.ir/?p=14383
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات