پوستر حضرت زهرا : در حسرت یک بوسه به قبرت

در دایره ی اهل نظر، می گردم
گر کعبه تویی! شب و سحر می گردم

در حسرت یک بوسه به قبرت هر شب
مانند نسیم در به در می گردم

یوسف رحیمی

https://sojud.ir/?p=14363
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات