پوستر با کیفیت ایام فاطمیه: شفاعت امت محمد کابین فاطمه است

پوستر با کیفیت ایام فاطمیه: شفاعت امت محمد کابین فاطمه است

https://sojud.ir/?p=16605
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات