پس‌زمینه موبایل مخصوص فاطمیه

خون تو گِل کرد خاک کوچه مان را فاطمه
چادرت خاکی شد و دنیای حیدر غرق خون
علی اعلمی زاده

https://sojud.ir/?p=15772