وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

فرازی از دعای افتتاح

دانلود در اندازه اصلی