هر که شد گمنام، زهرا خریدارش شود

هر که شد گمنام، زهرا خریدارش شود

https://sojud.ir/?p=16524
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات