مردان فدای حضرت زهرا و دخترش!

یک زن نبود برتر از او غیر مادرش
مردان فدای حضرت زهرا و دخترش!

استوری، حضرت زینب، استوری حضرت زینب

https://sojud.ir/?p=15989