لوح | دو شرط پیروزی نهضت های قرآنی و اسلامی

این دو شرط اگر وجود داشته باشد ، همه نهضت هایی که بر اساس دین ، بر اساس فکر قرآنی و اسلامی انجام گرفته ، پیروز خواهند شد.

https://sojud.ir/?p=16564