كربلا در كربلا می ماند، اگر زينب نبود

سرّ نی در نينوا می ماند، اگر زينب نبود
كربلا در كربلا می ماند، اگر زينب نبود

https://sojud.ir/?p=16466