فــرمانده‌ی ما اهل عاشــوراست

بگو با کدخدا
فــرمانده‌ی ما اهل عاشــوراست
بگو هرگز نخواهد رفت ایران تحت فرمانش

دانلود در اندازه اصلی