فاطمیه آمد

فاطمیه آمد

دلم برای تو اشک می خواهد

گریه های بلند بلند…

https://sojud.ir/?p=15533