فاطمهُ حوراءُ انسیهٌ‌. فاطمه حوریه‌ای انسانی است

فاطمهُ حوراءُ انسیهٌ‌. فاطمه حوریه‌ای انسانی است

https://sojud.ir/?p=16606