شیری افتاد ز پا و همگی شیر شدند …

شیری اُفتاد زِ پا وَ هَمِگے شیر شُدَند
گُـذَر گُرگ بـه آهوی حَـرَم‌ هـا اُفـتـاد

https://sojud.ir/?p=16456
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات