شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی:
مشکل کار های ما این است که
برای رضای همه کار میکنیم ، جز خـدا.

https://sojud.ir/?p=13770