شلوغه گودال

شلوغه‌گودال‌،به‌پا‌شــد‌جنجال
چه‌بی‌حال‌افتاده،زبونم‌شد‌لال

https://sojud.ir/?p=16464
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات