سلام بر مفرد مذکر غائب

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات