سحر دوم ماه رمضان

سحــر دوم ماه رمضـان است و دلم
می‌رود همره آن حر پشیمان به حرم

دانلود در اندازه اصلی