زلالِ عَـطرِ رضـا مـی‌وَزد ز جانـبِ طـوس

زلالِ عَـطرِ رضـا مـی‌وَزد ز جانـبِ طـوس

‎هَـوا
‎هـوایِ
‎زیـارتْ،
‎زیـارتِ مــخصوص…

https://sojud.ir/?p=14488
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات