روز‌هایی‌ که‌ برایت‌ گریه‌ کردم‌ دیدنی‌ است

در‌میـــان‌نامه‌اعمــــال‌در‌محـــــشر‌فقط
روز‌هایی‌که‌برایت‌گریه‌کردم‌دیدنی‌است

https://sojud.ir/?p=16472
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات