رفتی‌و‌داغ‌تو‌پشت‌دین‌رحمت‌را‌شکست

رفتی‌و‌داغ‌تو‌پشت‌دین‌رحمت‌را‌شکست
جـــان‌به‌لب‌شد‌از‌غمت‌شهر‌مــدینه‌بارها

https://sojud.ir/?p=16508
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات