در بهار آزادی، جای شهدا خالی

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات