دختر بدرالدجی امشب سه جا دارد عزا

دختر بدرالدجی
امشب سه جا
دارد عزا…
گاه می‌گوید پدر ص
گاهی حسـن ع
گاهی رضا ع

https://sojud.ir/?p=15191
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات