حسنی‌ هستم‌ و‌ از‌ حشر‌ چه‌ باکی‌ دارم؟

حسنی‌هستم‌و‌از‌حشر‌چه‌باکی‌دارم؟؟
که‌سر‌و‌کار‌غلامان‌حسن‌با‌زهــــراست

#دوشنبه_های_امام_حسنی

https://sojud.ir/?p=16502
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات