حب الحسین یجمعنا

حب الحسین یجمعنا شد نشان ما
در خیمه حسین یکی شد زبان ما

https://sojud.ir/?p=15164
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات