جرم فاطمه حب علی بود

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات