توجه مولا به عبد خویش

وقتی توجه به مولا کردی و حالت تسلیم
در تو پیدا شد نتیجه اش این است که
مولا هم به تو توجهی پیدا کرده
و برای گرفتن رحمت در تو ایجاد قابلیت می نماید.

آیت الله شاه آبادی رحمت‌الله‌علیه

کتاب شذرات المعارف

https://sojud.ir/?p=15537