به تو از دور سلام

به تو از دور سلام
به سلیمان جهان از طرف مور سلام
به حسین از طرف وصله ناجور سلام

https://sojud.ir/?p=14113
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات