به تو از دور سلام

به تو از دور سلام
به سلیمان جهان از طرف مور سلام
به حسین از طرف وصله ناجور سلام

دانلود در اندازه اصلی