بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت

بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت
از کنار مرقد آن سر جدا باید گذشت …

https://sojud.ir/?p=14285
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات