بر سرِ قومِ محمّد دستِ سقّا لازم است

آن زمان که دکتران در کارِ درمان مانده‌اند
نسخه‌ای بالاترِ دستِ اطبّا لازم است

اهل ترسا هم برای مُرده عیسی داشتند
بر سرِ قومِ محمّد دستِ سقّا لازم است

شعر از: بیرق

https://sojud.ir/?p=14002
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات