ببخش جاماندم

پیٰاده مَحضِ‌تسلّٰای قَلبِ‌خوٰاهَرتان
وظیفه بود بیٰایَم، ببَخش جامٰاندم

https://sojud.ir/?p=15167
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات