با غمت گاهی نباید ساخت، باید گریه کرد

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد
با غمت گاهی نباید ساخت، باید گریه کرد

امتحان کردم ببینم سنگ می فهمد تو را
از تو گفتم با دلم، کوتاه آمد، گریه کرد

https://sojud.ir/?p=16436
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات